คณะกรรมการบริหารสาขา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
ประธานกรรมการ

ปริญญาเอก      ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ปริญญาโท       วท.ม.  (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)
ปริญญาตรี        วศ.บ.   วิศวกรรมไฟฟ้า(โทรคมนาคม)   
ปริญญาตรี       ทล.บ.  (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)         

วิชาที่รับผิดชอบ
     การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
     พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     การวางแผนทรัพยากรองค์กรเชิงอิเล็กทรอนิกส์
     การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
     การจัดการโซ่อุปทานเชิงอิเล็กทรอนิกส์                        

email: piraprob@lpru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐานันดร์ โต๊ะถม
กรรมการและเลขานุการ

ปริญญาเอก      กำลังศึกษาต่อ  ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)              
ปริญญาโท       วท.ม.(เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)
ปริญญาโท       ค.อ.ม.(ระบบไฟฟ้า)
ปริญญาตรี       วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)        
ปริญญาตรี       ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

 วิชาที่รับผิดชอบ

     การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ
     การพัฒนาเว็บทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
     ฐานข้อมูลเว็บไซต์
     การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
     พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 email: thanan@lpru.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
กรรมการ

ปริญญาเอก      กำลังศึกษาต่อ  ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)             
ปริญญาโท       วท.ม.(เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)
ปริญญาตรี       ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ))        

 วิชาที่รับผิดชอบ
      การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ
      โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
      ฐานข้อมูลเว็บไซต์
      การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

    

  email: delphijava@lpru.ac.th

อ.ศรัณยา สินพาณี
กรรมการ

ปริญญาโท       วท.ม.    เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) 
ปริญญาโท       วท.ม.     การเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี        บช.บ.    (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
ปริญญาตรี        วท.บ.    วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิชาที่รับผิดชอบ
     การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
     ฐานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
     การจัดการขนส่งเชิงอิเล็กทรอนิกส์
     ความมั่นคงสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

email:

อ.สุคนธ์ทิพย์  สุภาจันทร์
กรรมการ

ปริญญาโท       วท.ม.     (สถิติประยุกต์)
ปริญญาตรี        วท.บ.     (สถิติ)       

วิชาที่รับผิดชอบ
     การวิจัยทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
     การจัดการความรู้เชิงอิเล็กทรอนิกส์ 
     หัวข้อพิเศษทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

email:  

อ.ออมทอง พัฒนพงษ์
กรรมการ

ปริญญาโท      วท.ม.        (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)
ปริญญาตรี       ค.บ.          (คอมพิวเตอร์ศึกษา)     

 วิชาทีรับผิดชอบ
     การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงอิเล็กทรอนิกส์
     ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
     การโปรแกรมเว็บ
    การพัฒนาเว็บทางธุรกิจอิเล็ทรอนิกส์

email: 

   
   
   
   
Visitors: 8,238