ข้อมูลหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรใหม่..๒๕๕๗

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะ                       คณะวิทยาการจัดการ

 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

. รหัสและชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย             : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

 ภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Business Administration Program in Electronic Business

Management

. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)           : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อย่อ (ไทย)           : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       : Bachelor of Business Administration (Electronic Business Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)        : B.B.A. (Electronic Business Management)

 

. วิชาเอก

     การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

 

. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต 

 

. รูปแบบของหลักสูตร

     ๕.๑ รูปแบบ

           หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรี ๔ ปี)

     ๕.๒ ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

     ๕.๓ การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

     ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

           เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

    ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.. ๒๕๕๗ เปิดสอนใน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

     þ  คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

           ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.. ๒๕๕๗

     þ สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

           ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗

     þ  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม

           ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗

 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

              หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๘.๑   ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายในหน่วยงานราชการหรือเอกชนต่างๆ

๘.๒         เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing Officer)

๘.๓         เจ้าหน้าที่ด้านซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนธุรกรรมทางธุรกิจ (Business Application Support Officer)

๘.๔         นักวิเคราะห์การโฆษณาเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล (Database Campaign Analyst)

๘.๕         นักวิเคราะห์ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business System Analyst)

๘.๖         ผู้จัดการเว็บไซต์ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Web Administrator)

๘.๗         ผู้จัดการเว็บไซต์ให้เป็นที่นิยม (SEO Manager (Search Engine Optimization Manager))

๘.๘         ผู้จัดการด้านทำตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต(SEM Manager (Search Engine Marketing Manager))

๘.๙         ผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Entrepreneur)

๘.๑๐    ที่ปรึกษาด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Consultant)

๘.๑๑    บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ

 

 

 

๙. จุดเด่นของหลักสูตร

        เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน ณ ปัจจุบัน ที่มีความต้องการบัณฑิตจำนวนมาก ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (ธุรกิจหรือองค์กรของทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานผ่านระบบเครือข่าย) โดยการบูรณาการความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภา

 

 

๑๐.เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา

มีแหล่งเงินทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาที่นักศึกษาสามารถขอได้ดังนี้

๑๐.๑ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

๑๐.๒ ทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดี

๑๐.๓ แหล่งทุนอื่นๆอีกหลายทุน

 

 

๑๑. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

    หลักสูตร

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

เลขประจำตัวบัตรประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย

ปี

๑. นายพิรภพ จันทร์แสนตอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)

ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า(โทรคมนาคม)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

๒๕๔๘

 

๒๕๕๓

 

๒๕๔๐

.นางศรัณยา  สินพาณี 

    อาจารย์

    

วท.ม. (การเงิน)

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

(ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๕๒

๒๕๔๓

 

๒๕๔๑

๒๕๓๙

. นางชมัยพร  กาญจนพันธุ์

    อาจารย์

    

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สถาบันราชภัฏลำปาง 

๒๕๕๑

 

๒๕๔๕

 

 


 

 

 

 ๑๒. สถานที่จัดการเรียนการสอน

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 

. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

.๑ ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

 

.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

(๑)      มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ

(๒)      มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

(๓)      มีทักษะในการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆที่ได้เรียนมา

         


 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

 

. ระบบการจัดการศึกษา

.๑ ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ             ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 

.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

 การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถกระทำได้หากมีความจำเป็น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม โดยต้องไม่ขัดกับหลักการและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

 ไม่มี

 

. การดำเนินการหลักสูตร

.๑  วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ ๑   จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนสิงหาคมพฤศจิกายน

ในวัน – เวลาราชการ

ภาคการศึกษาที่ ๒   จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมกราคมเมษายน

ในวัน – เวลาราชการ

         

.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๑)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

๒)   เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕  (ภาคผนวก ก หมวด ๓)หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๓)เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา

 

 

 

 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

 

๓.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

เลขประจำตัวบัตรประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจาก

ภาระการสอน

(ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา)

มหาวิทยาลัย

ปี

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

.นายพิรภพ  จันทร์แสนตอ *

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์

    

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ) 

ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

๒๕๔๘

๒๕๕๓

๒๕๔๐

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

.นางศรัณยา  สินพาณี       *

    อาจารย์

    

วท.ม. (การเงิน)

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

(ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๕๒

๒๕๔๓

 

๒๕๔๑

๒๕๓๙

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

. นางชมัยพร  กาญจนพันธุ์  *

    อาจารย์

    

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาบันราชภัฏลำปาง 

๒๕๕๑

๒๕๔๕

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๔. นางสาวออมทอง พัฒนพงษ์

อาจารย์

 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๒๕๕๔

๒๕๕๐

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  สุภาจันทร์

    อาจารย์

    

วท.ม. (สถิติประยุกต์)

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๕๕๑

๒๕๓๖

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

           * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

          ๓.๒ อาจารย์ผู้สอน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

เลขประจำตัวบัตรประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจาก

ภาระการสอน

(ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา)

มหาวิทยาลัย

ปี

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑. นายบัณฑิต บุษบา

อาจารย์

 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สถาบันราชภัฎลำปาง 

๒๕๔๖

 

๒๕๔๑

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๒. นางเนตรดาว โทธรัตน์

อาจารย์

 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สถาบันราชภัฎลำปาง

๒๕๔๘

 

๒๕๔๔

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๓. นายอนุรักษ์ อาทิตย์กวิน

อาจารย์

 

กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)

บธ.ม. (การจัดการ)

บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยพายัพ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี

๒๕๔๙

๒๕๔๒

๒๕๓๙

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๔. นางจารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ 

อาจารย์

 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๒๕๔๗

 

๒๕๔๑

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๕. นายพิทูร กาญจนพันธุ์ 

อาจารย์

 

 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันราชภัฏลำปาง 

๒๕๕๑

๒๕๔๑

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

.นางสาวกาญจนา  รัตนธีรวิเชียร

อาจารย์

 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ) 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สถาบันราชภัฎลำปาง 

๒๕๔๙

 

๒๕๔๕

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

.นายฐานันดร์  โต๊ะถม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ค.อ.ม. (ระบบไฟฟ้า)

 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ) 

วท.. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๒๕๕๐

 

๒๕๔๗

 

๒๕๕๖

 

๒๕๔๓

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๘. นางสาวพิมาย วงค์ทา

อาจารย์

 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

วิทยาลัยโยนก

๒๕๔๙

 

๒๕๔๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

. นางสาววีรพร สุพจน์ธรรมจารี

อาจารย์

 

บธ.. (การจัดการ)

บธ.. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ

๒๕๔๖

๒๕๓๗

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

 

 

Visitors: 8,238