โครงสร้างหลักสูตร

 

 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

.๑ หลักสูตร

..๑ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า                ๑๒๔  หน่วยกิต    

..๒ โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      ไม่น้อยกว่า                   ๓๐ หน่วยกิต

 ๑.๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

     ๑๒ – ๑๕

หน่วยกิต

 ๑.๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

๓  ๙

หน่วยกิต

 ๑.๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

๓  ๙

หน่วยกิต

 ๑.๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖ – 

หน่วยกิต

        หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       ไม่น้อยกว่า                  ๘๘ หน่วยกิต

             ๒.๑) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                       ๘๑ หน่วยกิต

                   ๒.๑.๑ วิชาแกนทางธุรกิจ                                            ๓๐ หน่วยกิต

                   ๒.๑.๒ วิชาบังคับ                                                     ๓๙ หน่วยกิต

                   ๒.๑.๓ วิชาเลือก                        ไม่น้อยกว่า                  ๑๒ หน่วยกิต

             ๒.๒) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                   ๗ หน่วยกิต

        หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า                    ๖ หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

๓) ชื่อรายวิชา      

     ๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

 กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนไม่น้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

                              ๓.๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

บังคับเรียน ๙ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

      น (ท--อ)

๑๕๐๐๑๑๑

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

        ๓ (๓-๐-๖)

๑๕๐๐๑๑๓

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

        ๓ (๓-๐-๖)

๑๕๐๐๑๑๔

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

English for Study Skills

        ๓ (๓-๐-๖)

 

ให้เลือกเรียน ๓-๖ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

 

๑๕๐๐๑๑๒

การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อชีวิต

Reading and Writing Thai for life

        ๓ (๓-๐-๖)

๑๕๐๐๑๑๕

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

English for Specific Purposes

        ๓ (๓-๐-๖)

๑๕๐๐๑๑๖

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

 English for Work

        ๓ (๓-๐-๖)

๑๕๐๐๑๑๗

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese  for Communication

        ๓ (๓-๐-๖)

๑๕๐๐๑๑๘

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

French for Communication

        ๓ (๓-๐-๖)

    

 

 

๓.๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   

ให้เลือกเรียน ๓- ๙ หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

 น (ท--อ)

๒๐๐๐๑๐๒

สุนทรียภาพของชีวิต

Aesthetics  of Life

  ๓ (--)

๒๐๐๐๑๐๓

ทักษะการรู้สารสนเทศ

Information Literacy Skills

  ๓ (๒-๒-๕)

๒๐๐๐๑๐๔

การพัฒนาทักษะชีวิต

Life Skill  Development

  ๓ (--)

๒๐๐๐๑๐๕

การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง

Civil Education

  ๓ (--)

                                 ๓.๑.๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

           ให้เลือกเรียน ๓-๙ หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

 น (ท--อ)

๒๕๐๐๑๐๕

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Life and Environment

  ๓ (--)

๒๕๐๐๑๐๖

ลำปางศึกษา

Lampang Studies

  ๓ (--)

๒๕๐๐๑๐๗

สังคมไทยในโลกาภิวัตน์

Thai Society in The Era of Globalization

  ๓ (--)

๒๕๐๐๑๐๘

อาเซียนศึกษา

ASEAN Studies

  ๓ (--)

๒๕๐๐๑๐๙

การบริหารจัดการสมัยใหม่

Modern Management

  ๓ (--)

๒๕๐๐๑๑๐

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

Law in Daily Life

  ๓ (--)

 

            ๓.๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ให้เลือกเรียน ๖ – ๙ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

  น (ท--อ)

๔๐๐๐๑๑๑

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Mathematics in Daily Life

   ๓ (--)

๔๐๐๐๑๑๒

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science in Daily Life

   ๓ (--)

๔๐๐๐๑๑๓

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

Information Technology for Learning

   ๓ (๒-๒-๕)

๔๐๐๐๑๑๔

พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

Energy and Energy Conservation

   ๓ (--)

๔๐๐๐๑๑๕

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercise Science for Health

   ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๐๐๑๑๖

โยคะเพื่อสุขภาพ

Yoga for Health

   ๓ (๒-๒-๕)

๔๐๐๐๑๑๗

เกษตรกรรมในชีวิตประจำวัน

Agriculture in Daily Life

   ๓ (--)

 

 

                       ๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน                              ไม่น้อยกว่า       ๘๘  หน่วยกิต

                            ๓.๒.๑ กลุ่มวิชาเนื้อหา                                               ๘๑ หน่วยกิต

๑) วิชาแกนทางธุรกิจ                                        ๓๐  หน่วยกิต

    รหัสวิชา

ชื่อวิชา

  น (ท--อ)

๒๕๖๓๓๐๑

กฎหมายธุรกิจ

Business Laws

   ๓ (๓--๖)

๓๕๐๓๙๐๑

การวิจัยทางธุรกิจ

Business Research

   ๓ (๒--๕)

๓๕๒๑๑๐๓

หลักการบัญชี

Principles of Accounting

   ๓ (๒--๕)

๓๕๓๑๑๐๑

การเงินธุรกิจ

Business Finance

   ๓ (๓--๖)

๓๕๔๑๑๐๑

หลักการตลาด

Principles of Marketing

   ๓ (๓--๖)

๓๕๖๑๑๐๑

องค์การและการจัดการ

Organization and Management

   ๓ (๓--๖)

 

๓๕๖๑๖๐๑

 

๓๕๖๒๓๑๐

คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ

Computer for Business

การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน

Production and Operations Management

   ๓ (๒--๕)

 

๓ (๓--๖)

๓๕๙๑๑๐๕

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

General Economics

   ๓ (๓--๖)

๔๑๑๒๑๐๕

สถิติธุรกิจ

Business Statistics

   ๓ (๓--๖)

    

                               

                                      ๒) วิชาบังคับ                                                 ๓๙  หน่วยกิต

    รหัสวิชา

ชื่อวิชา

  น (ท--อ)

๓๕๖๑๖๐๑      การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                                                     ๓ (๓--๖)

                   Electronic Business Management

๓๕๖๑๖๐๒      การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                          ๓ (๒--๕)

                   Electronic Commerce

๓๕๖๑๖๐๓      การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงอิเล็กทรอนิกส์                                         ๓ (๒--๕)

                   Electronic Customer Relationship Management

๓๕๖๒๖๐๑      การวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                                     ๓ (๒--๕)

                   Electronic Business Analysis and Design

๓๕๖๒๖๐๒      การจัดการโซ่อุปทานเชิงอิเล็กทรอนิกส์                                             ๓ (๒--๕)

                   Electronic Supply Chain Management

๓๕๖๒๖๐๓      ฐานข้อมูลเว็บไซต์                                                                    ๓ (๒--๕)

                   Web Database

๓๕๖๓๖๑๐      ความมั่นคงสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                                             ๓ (๓--๖)

                   Security for Electronic Business

๓๕๖๓๖๑๑      เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต                         ๓ (๒--๕)

                   Computer Network and Internet Technology

๓๕๖๓๖๑๒       การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ                                                      ๓ (๒--๕)

                   Programming for the Web

๓๕๖๓๖๑๓      การวางแผนทรัพยากรองค์กรเชิงอิเล็กทรอนิกส์                                    ๓ (๒--๕)

                   Electronic Enterprise Resource Planning

๓๕๖๓๖๑๔      การตลาดสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                                               ๓ (๒-๒-๕)

                   Marketing for Electronic Business

๓๕๖๔๖๐๑       การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                                 ๓ (๓--๖)

                   Entrepreneurship for Electronic Business                                   

๓๕๖๔๖๐๒      การวิจัยทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                                                    ๓ (๒--๕)

                   Electronic Business Research

 

                                      ๓) วิชาเลือก                               ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท--อ)

๓๕๖๓๖๑๕

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในธุรกิจ

Decision Support Systems in Business

   ๓ (๓--๖)

๓๕๖๓๖๑๖

การพาณิชย์ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

Mobile Commerce 

   ๓ (๒--๕)

๓๕๖๓๖๑๗

การจัดการขนส่งเชิงอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Logistic Management

   ๓ (--)

๓๕๖๓๖๑๘

การพัฒนาเว็บทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Business Web Application Development

  ๓ (--)

๓๕๖๓๖๑๙

การจัดการความรู้เชิงอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Knowledge Management

   ๓ (--)

๓๕๖๓๖๒๐

การจัดการความสัมพันธ์ของคู่ค้าเชิงอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Partner Relationship Management

   ๓ (--)

๓๕๖๓๖๒๑

หัวข้อพิเศษทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Special  Topics in Electronic Business Management

   ๓ (--)

    

         

 

 

๓.๒.๒ กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา               ๗   หน่วยกิต

                   ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มวิชาเดียว                              ๗    หน่วยกิต

                  ๑) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

  น (ท--อ)

๓๕๖๔๖๐๓

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Preparation for Professional Experience in Electronic Business Management

       ๒ (๙๐)

๓๕๖๔๖๐๔

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Field Experience in Electronic Business Management

     ๕ (๔๕๐)

    

 

                  ๒) วิชาสหกิจศึกษา

๓๕๖๔๘๙๑

เตรียมสหกิจศึกษา

Cooperative Education Preparation

       ๑ (๔๕)

๓๕๖๔๘๙๒

สหกิจศึกษา

Cooperative Education

 

     ๖ (๖๔๐)

๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี                                  ไม่น้อยกว่า      ๖    หน่วยกิต

 ให้เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวม       ในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

Visitors: 8,238