รายวิชาที่เปิดสอน

คำอธิบายรายวิชา

 


๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                     

๑.๑)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

              น (ท--อ)

๑๕๐๐๑๑๑

 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

๓ (๓-๐-๖)

ความสำคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขหลักการใช้คำ สำนวน การผูกประโยค ระดับภาษา หลักและกระบวนการพัฒนาทักษะ การรับและการส่งสาร การอ่านจับใจความ   สรุปความ   วิเคราะห์    และประเมินค่า    ฝึกทักษะการอ่าน  การพูด    การเขียน การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ

 

๑๕๐๐๑๑๒

การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อชีวิต

Reading and Writing Thai for Life 

๓ (๓-๐-๖)

การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน  โดยการศึกษาวิเคราะห์งานเขียนที่ดี ในการแสดงความคิดและศิลปะการใช้ถ้อยคำภาษา สามารถสังเคราะห์นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิด ด้วยการเขียนเรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม สามารถเลือกอ่านงานเขียนเพื่อความจรรโลงใจและเพื่อพัฒนาปัญญา

 

 

๑๕๐๐๑๑๓

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

              ๓ (๓-๐-๖)

การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การฟัง การพูดสนทนาโต้ตอบในบริบทที่หลากหลาย การอ่านป้ายประกาศ ฉลาก โฆษณา การเขียนข้อความสั้นๆ และการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 

 

๑๕๐๐๑๑๔

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

English for Study Skills

              ๓ (๓-๐-๖)

การศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อระบุรายละเอียด และเพื่อสรุปความ จากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์

 

 

๑๕๐๐๑๑๕

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

English for Specific Purposes

              ๓ (๓-๐-๖)

ความหมายของคำศัพท์ สำนวน และรูปแบบของงานเขียน การบรรยาย และการสื่อสารเฉพาะสาขาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการอ่านเรื่องราวเนื้อหาทางวิชาชีพ และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบการเขียนและการพูด โดยใช้โครงสร้างประโยคพื้นฐานที่เหมาะสม

 

 

 

๑๕๐๐๑๑๖

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

English for Work

              ๓ (๓-๐-๖)

การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหางาน การสัมภาษณ์งาน และการทำงานในองค์กร โดยเน้นการอ่านประกาศสมัครงานจากสื่อต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์งานด้วยภาษาอังกฤษ และการสื่อสารเพื่อการทำงานในองค์กร

 

 

๑๕๐๐๑๑๗

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese  for Communication

              ๓ (๓-๐-๖)

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน สำนวนและรูปประโยคอย่างง่ายจากบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เน้นการฝึกทักษะด้านการฟังและพูด ตลอดจนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมต่าง ๆ สำหรับการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นกับผู้ใช้ภาษาจีน

 

 

๑๕๐๐๑๑๘

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 

French for Communication

              ๓ (๓-๐-๖)

การบูรณาการทักษะการฟัง  การพูด   การอ่าน   และการเขียนภาษาฝรั่งเศสในขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนำตนเองและแนะนำผู้อื่น การขอบคุณ การขอโทษ การอำลา การอวยพร การบอกเวลา การถาม-บอกราคาสินค้า และการถาม-บอกที่ตั้งของสถานที่ อย่างง่ายๆ การเขียนตามคำบอกและเขียนประโยคง่ายๆ การอ่านข้อความและตอบคำถามสั้นๆ

 

.) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

              น (ท--อ)

 

๒๐๐๐๑๐๒

สุนทรียภาพของชีวิต 

Aesthetics of Life

              ๓ (๓-๐-๖)

ศาสตร์ทางความงาม  สุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม ความสำคัญของการรับรู้กับศาสตร์ทางการเห็น ศาสตร์ทางการได้ยินและศาสตร์ทางการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมุ่งเน้นความเป็นไทย การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากระดับการรำลึก ผ่านขั้นตอนความคุ้นเคย และนำเข้าสู่ขั้นความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ

 

 

 

 

 

 

๒๐๐๐๑๐๓

ทักษะการรู้สารสนเทศ

Information Literacy Skills

              ๓ (๒-๒-๕)

 

ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ องค์ประกอบและมาตรฐานของการรู้สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถในการกำหนด ความต้องการสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศ และการนำเสนอสารสนเทศจากผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของรายงานทางวิชาการที่เป็นมาตรฐาน

 

 

๒๐๐๐๑๐๔

การพัฒนาทักษะชีวิต

Life Skill Development

              ๓ (๓-๐-๖)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความจริงของชีวิตตามโลกทัศน์ทางปรัชญาและศาสนา  หลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต   ปัจจัยและองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์   การพัฒนาความตระหนักรู้ในตน ความภูมิใจในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การตัดสินใจและแก้ปัญหา การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร   ความเห็นใจผู้อื่น  ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

 

 

๒๐๐๐๑๐๕

การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง

Civil Education

              ๓ (๓-๐-๖)

ความหมายของพลเมือง อำนาจหน้าที่ ความเป็นส่วนตัว ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม  การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ศีลธรรม กติกาของท้องถิ่น ชุมชน ในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช้การบริหารความขัดแย้ง

ด้วยสันติวิธี นโยบายสาธารณะ จิตสำนึกสาธารณะ  ฉันทามติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

              น (ท--อ)

 

๒๕๐๐๑๐๕

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

Life and Environment

              ๓ (๓-๐-๖)

ความหมาย ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น   การดำเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์     และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและภาวะโลกร้อน การมีจิตสาธารณะและส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

 

 

 

 

๒๕๐๐๑๐๖

ลำปางศึกษา

Lampang Studies

              ๓ (๓-๐-๖)

สภาพทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ความเปลี่ยนแปลงของลำปางแต่ละยุคสมัยอันมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน

 

 

๒๕๐๐๑๐๗

สังคมไทยในโลกาภิวัตน์

Thai Society in The Era of Globalization      

              ๓ (๓-๐-๖)

อารยธรรมของมนุษยชาติ สภาพทั่วไปของสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณี  การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคมโลกในช่วงเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอันนำไปสู่ความรัก ความสามัคคีและความสมานฉันท์ปรองดองในสังคม

 

 

๒๕๐๐๑๐๘

อาเซียนศึกษา

ASEAN Studies

              ๓ (๓-๐-๖)

ประวัติความเป็นมา ประเทศสมาชิกอาเซียน  ประเทศคู่เจรจา  กลไกอาเซียน  การประชุมสุดยอดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นฐาน เพื่อการประสานประโยชน์และการแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก รวมทั้งบทบาทประเทศไทยในประชาคมอาเซียน

 

 

๒๕๐๐๑๐๙

การบริหารจัดการสมัยใหม่

Modern Management

              ๓ (๓-๐-๖)

แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ลักษณะ  ขอบเขต  องค์ประกอบของการจัดการสมัยใหม่  รวมถึงการบริหารจัดการ  การตลาด การเงิน  การบัญชีและการภาษีอากรธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การผลิต  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้นำและนวัตกรรม จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงองค์การ แนวทางการสร้างประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรในองค์การ ยุทธ์วิธีในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการบริหารองค์กร  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  ตลอดจนระบบเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจุลภาคและมหภาคกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยใต้กระแสโลกาภิวัตน์

 

 

 

 

 

๒๕๐๐๑๑๐

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

Law in Daily Life

              ๓ (๓-๐-๖)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ลักษณะ ประเภท  ความสำคัญ  การใช้การยกเลิก การตีความและกระบวนการทางยุติธรรม  รวมทั้งสกุลของกฎหมาย ศึกษากฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลตามกฎหมาย ครอบครัว มรดก พินัยกรรม นิติกรรมและสัญญา รวมทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญาเฉพาะส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น

 

๑.๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

              น (ท--อ)

 

๔๐๐๐๑๑๑

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Mathematics in Daily Life

              ๓ (๓-๐-๖)

ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร  กระบวนการตัดสินใจ ดอกเบี้ย   การซื้อเงินผ่อน  การเช่าซื้อ  การจำนอง  การจำนำ  และการขายฝาก  การคำนวณภาษี     คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น  การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

 

 

๔๐๐๐๑๑๒

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science in Daily Life

              ๓ (๓-๐-๖)

คุณค่าและภัยแฝงจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ  มลพิษสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

๔๐๐๐๑๑๓

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

Information Technology for Learning

๓ (๒-๒-๕)

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการประมวลผลคำ เพื่อการวิเคราะห์ตัวเลขและสถิติอย่างง่าย และเพื่อการนำเสนอผลงาน การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบเครือข่ายเพื่อช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพทางสังคม (Social Network) เช่น E-mail, Web Blog, Facebook, Twitter, Chat Programs รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญาตลอดจนการปลูกฝังจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

๔๐๐๐๑๑๔

พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

Energy and Energy Conservation

           ๓ (๓-๐-๖)

รูปแบบของพลังงานและพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน การเลือกใช้อุปกรณ์ด้านพลังงาน และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

๔๐๐๐๑๑๕

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercise Science for Health

           ๓ (๓-๐-๖)

ความหมาย เป้าหมาย องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย  การรักษาสุขภาพและรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อการมีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพดี รากฐานทางกายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย และโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ  ข้อพิจารณาเบื้องต้นสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การพัฒนาองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ การควบคุมน้ำหนักและการรักษารูปร่าง การกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายและเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง การป้องกันการบาดเจ็บที่พบจากการออกกำลังกาย ข้อพิจารณาสำหรับการออกกำลังกายเมื่อสภาพร่างกายไม่ปกติ

 

 

๔๐๐๐๑๑๖

โยคะเพื่อสุขภาพ  

Yoga for Health

           ๓ (๒-๒-๕)

 

ความเป็นมาของศาสตร์โยคะ วิถีโยคะกับการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม  การพัฒนาอารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ การบริโภคอาหาร และการฝึกโยคะอาสนะพื้นฐานเพื่อสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายภาพและสรีรวิทยาของมนุษย์ ผลของการฝึกโยคะอาสนะต่อการทำงานของร่างกายและสุขภาพ

 

 

๔๐๐๐๑๑๗

เกษตรกรรมในชีวิตประจำวัน

Agriculture in Daily Life

           ๓ (๓-๐-๖)

 

ความสำคัญของการเกษตรในชีวิตประจำวัน   การปลูกและขยายพันธุ์พืช  การเลี้ยงสัตว์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

 

 

       

 

๒)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน

๒.๑) กลุ่มวิชาเนื้อหา

๒.๑.๑) วิชาแกนทางธุรกิจ

 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

  น (ท--อ)

๒๕๖๓๓๐๑

 

กฎหมายธุรกิจ

Business  Laws

  ๓ (--)

 

หลักกฎหมายทั่วไป องค์การธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญาหนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภคและป้องการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

 

๓๕๐๓๙๐๑

การวิจัยทางธุรกิจ

Business Research

  ๓ (๒-๒-๕)

ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการทำวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย ตัวแปร กรอบแนวคิด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย

 

๓๕๒๑๑๐๓

หลักการบัญชี

Principles  of  Accounting

  ๓ (--)

  หลักการบัญชี  แม่บทบัญชี  วงจรการบัญชี  การบัญชีสำหรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ  และกิจการพาณิชยกรรม  ระบบใบสำคัญ  สมุดรายวันเฉพาะ  บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทย่อย  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  จริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี

 

๓๕๓๑๑๐๑

การเงินธุรกิจ

Business Finance

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ๓๕๒๑๑๐๓ หลักการบัญชี

  ๓ (--)

หลักการ เป้าหมายและหน้าที่งานการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงิน การคำนวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ต้นทุนของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล

 

๓๕๔๑๑๐๑

หลักการตลาด

Principles of Marketing

  ๓ (--)

ความหมาย ความสำคัญของการตลาด และแนวคิดทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด กระบวนการทางการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด จริยธรรมของนักการตลาดและกรณีศึกษาทางการตลาด

 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

  น (ท--อ)

๓๕๖๑๑๐๑

องค์การและการจัดการ

Organization and Management

  ๓ (--)

ความเป็นมาขององค์การ โครงสร้างองค์การธุรกิจ ลักษณะขององค์กรสมัยใหม่และองค์การเสมือนจริง การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจหลัก การบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหารในแง่การวางแผนการจัดการคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจคนทำงาน การควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว้

 

๓๕๖๑๖๐๑

คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ

Computer  for  Business

๓ (--)

หลักการและทฤษฎีการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารทรัพยากร  และกิจการของธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล  การบริหารการเงิน  การบัญชี  การผลิต  และสินค้าคงคลัง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การจำหน่าย  การบริการ  และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการดำเนินการ และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจ

 

๓๕๖๒๓๑๐

การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน

Production and Operations Management

  ๓ (--)

แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตและการดำเนินงานขององค์การ การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การควบคุมการผลิตและการดำเนินงานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนการผลิตและการให้บริการ การจัดหาทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การพยากรณ์กำลังการผลิต การควบคุมการผลิต และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

 

๓๕๙๑๑๐๕

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

General  Economics

  ๓ (--)

ศึกษาถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจำวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้ทรัพยากร การบริโภค  การผลิต  ตลาด  สถาบันการเงิน  การภาษีอากร  การค้าระหว่างประเทศ  การลงทุน  ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ปัญหา

 

๔๑๑๒๑๐๕

สถิติธุรกิจ

Business Statistics

  ๓ (--)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคส์แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

 

 

๒.๑.๒)วิชาบังคับ

 

 

 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

  น (ท--อ)

 

๓๕๖๑๖๐๑

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Business Management

  ๓ (--)

 

โมเดลทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิผล และลดต้นทุนของธุรกิจ การปฏิบัติตามแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดกิจกรรมของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง การผสานระบบงานอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือการทำงานต่างๆของธุรกิจ การผลักดันเพื่อนำระบบงานและโปรแกรมใหม่ๆมาใช้ในธุรกิจ การร่วมมือกันทำงานกับทีมบริหารต่างๆขององค์กรโดยอาศัยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายและได้รับสารสนเทศที่ถูกต้องและสมบูรณ์ การติดต่อกับคู่ค้าทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารโครงการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการเป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

 

 

๓๕๖๑๖๐๒

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Electronic Commerce

  ๓ (--)

 

พื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินธุรกิจออนไลน์ การเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างไซต์ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยการจ้างจากภายนอกหรือใช้ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมการขายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างออนไลน์แคตาล๊อค การควบคุมสินค้าคงคลังและกระบวนการสั่งซื้อสินค้า ช่องทางการชำระเงิน การบริการเชิงอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการเว็บไซต์และการทดสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์

 

 

๓๕๖๑๖๐๓

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Customer Relationship Management

๓ (๒--๕)

 

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การนำเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ระบบช่วยในการสนับสนุนการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ การบริหารโครงการการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ ทางเดินของสารสนเทศในระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของลูกค้า การนำเอาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ไปใช้ เครื่องมือในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

  น (ท--อ)

 

๓๕๖๒๖๐๑  

การวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Business Analysis and Design

วิชาบังคับก่อน :  ๓๕๖๑๖๐๑ การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส

    ๓ (--)

 

หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยวิธีการเชิงโครงสร้างและวิธีการเชิงวัตถุโดยอาศัยยูเอ็มแอล ความแตกต่างของเทคนิคการใช้ตัวแบบ การประเมินความแตกต่างของทางเลือกของกระบวนการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน การออกแบบส่วนต่อประสานงานกับผู้ใช้ระบบ การสร้างโปรแกรมประยุกต์และปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ระบบ กลไกที่สำคัญต่อการประเมินความต้องการของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สูตรสำเร็จในการแก้ปัญหาและทางเลือกสำหรับการจัดหา การพัฒนา และการนำเอาโปรแกรมประยุกต์ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบสินค้าออนไลน์ ระบบโปรแกรมประยุกต์ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระบบผู้ประกอบการกับผู้บริโภคหรือบีทูซี ระบบผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการหรือบีทูบี ระบบผู้ประกอบการกับพนักงานหรือบีทูอี

 

 

๓๕๖๒๖๐๒

การจัดการโซ่อุปทานเชิงอิเล็กทรอนิกส์     

Electronic Supply Chain Management

       (--)

 

การสร้างกรอบกลยุทธ์เพื่อการวิเคราะห์โซ่อุปทาน การออกแบบเครือข่ายโซ่อุปทาน การวางแผนและการประสานความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในโซ่อุปทาน การวางแผนและการจัดการสินค้าคงเหลือในโซ่อุปทาน การออกแบบและการวางแผนเครือข่ายการขนส่ง การจัดการตัวผลักดันแบบข้ามสายงานในโซ่อุปทาน โซ่อุปทานเชิงอิเล็กทรอนิกส์ การผสานโซ่อุปทานเข้าสู่ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศของโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดหาและการจัดซื้อเชิงอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงของโซ่อุปทานเชิงอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ของโซ่อุปทานเชิงอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการโซ่อุปทานเชิงอิเล็กทรอนิกส์ โซ่อุปทานเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต   

 

 

 

๓๕๖๒๖๐๓ 

ฐานข้อมูลเว็บไซต์

Web Database

    ๓ (--)

 

การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาสารสนเทศขององค์กรโดยการใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่รองรับการทำงานของระบบเว็บ การใช้ภาษาเพื่อจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ คิวรี รายการข้อมูล ทริกเกอร์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงาน การมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเกี่ยวกับฐานข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหาธุรกิจและสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงาน การหาสูตรสำเร็จทางธุรกิจจากความต้องการของธุรกิจโดยการใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลเข้าช่วย การเข้าใจถึงระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย โดยเฉพาะการจัดการรายการประมวลผล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน และการรักษาความมั่นคงของข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

  น (ท--อ)

 

๓๕๖๓๖๑๐

ความมั่นคงสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์    

Security for Electronic Business

๓ (๓--๖)

 

ความมั่นคงสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สถาปัตยกรรมของความมั่นคง ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ช่องโหว่ของอินเทอร์เน็ตและความมั่นคงของอินเทอร์เน็ต การควบคุมการเข้าถึง ความมั่นคงของระบบเครือข่ายและการจัดการความมั่นคง การวางแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ นโยบายของความมั่นคง ไฟล์วอลล์ของระบบอินเทอร์เน็ต ลายมือชื่อดิจิทัลและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การระบุตัวตน การกำหนดสิทธิ์ การพิสูจน์ตัวตน การเข้ารหัส การป้องกันการทุจริต กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุมคามต่อความมั่นคงที่เกิดขึ้นเองหรือโดยมีเจตนา อาการของไวรัสคอมพิวเตอร์ การจัดการกับแฮกเกอร์

 

๓๕๖๓๖๑๑

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

Computer Network and Internet Technology

๓ (๒--๕)

 

 ประเภทของเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่ายและการเชื่อมต่อของเครือข่าย กระบวนการสื่อสารข้อมูล ตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล โครงสร้างของเครือข่าย การประมวลผลร่วมกัน ต้นแบบการสื่อสาร โปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสาร มาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสาร เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย สถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลที่ให้บริการ เว็บเพจ เว็บไซต์ และเว็บเบราว์เซอร์ โมเดลทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมเอชทีเอ็มแอลแบบสถิตและพลวัต สถาปัตยกรรมภาษาระดับสูง สถาปัตยกรรมของเพจแบบพลวัต การจัดการสถาปัตยกรรมขั้นสูง สถาปัตยกรรมแบบมัลติเทียร์ ระบบจัดการเนื้อหา

 

 

๓๕๖๓๖๑๒

การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ

Programmingfor the Web

๓ (๒--๕)

 

 อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ เอชทีทีพี เอชทีเอ็มแอล แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์ การออกแบบเว็บไชต์ให้รองรับอุปกรณ์ทุกชนิด ดีโอเอ็มและการใช้ภาษาสำหรับเขียนเว็บเพจแบบมีปฏิสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือในการสร้างเว็บเพจแบบติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ การแทรกแผนที่ของกูเกิ้ล การใช้ภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล การจัดการกับข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดการกับเหตุการณ์ขณะใช้งานโปรแกรม การเก็บข้อมูลเพื่อเรียกใช้โดยคุกกี้และตัวเก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ ความมั่นคงของเว็บ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

  น (ท--อ)

 

๓๕๖๓๖๑๓

การวางแผนทรัพยากรองค์กรเชิงอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Enterprise Resource Planning

      ๓ (--)

 

 

                   องค์กรเสมือนจริง กระบวนการทำงานของหน่วยงานในธุรกิจและความต้องการข้อมูล ความสอดคล้องของกระบวนการทำงานของธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจ กระบวนการสร้างคุณค่า พัฒนาการของโปรแกรมวางแผนทรัพยากรองค์กร ระบบต่างๆของโปรแกรมวางแผนทรัพยากรองค์กร การวางแผนทรัพยากรองค์กรและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใช้โปรแกรมวางแผนทรัพยากรองค์กร ผู้ขายโปรแกรมวางแผนทรัพยากรองค์กรรายสำคัญ ความต้องการการวางแผนทรัพยากรองค์กรในเชิงธุรกิจ การร่างข้อเสนอความต้องการโปรแกรมการวางแผนทรัพยากรองค์กรแก่ผู้ขาย การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารโครงการและการประเมินประสิทธิภาพ ความสำเร็จและความล้มเหลวในการนำเอาโปรแกรมการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้   

 

 

๓๕๖๓๖๑๔

การตลาดสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Marketing for Electronic Business

วิชาบังคับก่อน : ๓๕๖๑๖๐๑ การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

      ๓ (--)

 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ กระบวนการทางการตลาด และการทำการตลาดสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งเสริมการขายโดยอาศัยการสื่อสารทางการตลาดแบบดิจิทัล การทำตลาดบนสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์เว็บไชต์ การตลาดแบบโมบาย การตลาดผ่านอีเมล การตลาดโดยอาศัยฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า เอสอีเอ็ม เอสอีโอ การวิจัยทางการตลาดสำหรับพฤติกรรมผู้บริโภคทางออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

 

 

๓๕๖๔๖๐๑

การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Entrepreneurship for Electronic Business

๓ (๓--๖)

 

การเริ่มทำธุรกิจ การพัฒนาแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ ประเภทของผู้ประกอบการ การซื้อธุรกิจ การจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจ การจัดการการโอนธุรกิจ แนวคิดของธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตและแนวโน้มของผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดของโมเดลทางธุรกิจและกลยุทธ์ การประเมินความพร้อมของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นทางจริยธรรมและสังคม ในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

 

 

๓๕๖๔๖๐๒

การวิจัยทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Business Research

๓ (๒--๕)

 

การวางแผนและจัดทำเค้าโครงการวิจัยการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา การรายงานในรูปเอกสารงานวิจัยและการนำเสนองานวิจัย

 

 

 

 

 

 

๒.๑.๓) วิชาเลือก

 

       

 

 

 

 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

  น (ท--อ)

 

 

๓๕๖๓๖๑๕

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในธุรกิจ

Decision Support Systems in Business

  ๓ (--)

 

 

ความสำคัญของการตัดสินใจ มุมมองของการตัดสินใจของมนุษย์และองค์กรธุรกิจ ทฤษฎีและโมเดลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สิ่งที่เป็นผลกระทบต่อคุณภาพการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการตัดสินใจ บทบาทของระบบสารสนเทศในการตัดสินใจขององค์กรธุรกิจ ระบบการตัดสินใจแบบกลุ่ม ทฤษฎี วิธีการ และเทคนิคสำหรับการออกแบบ การสร้าง และการนำเอาระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้ในเหตุการณ์ต่างๆ วิธีการประเมินระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผลกระทบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีต่อคน กลุ่มคน องค์กรธุรกิจและสังคม

 

 

๓๕๖๓๖๑๖

การพาณิชย์ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

Mobile Commerce 

วิชาบังคับก่อน : ๓๕๖๑๖๐๑ การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

      ๓ (๒--๕)

 

 

โมบายคอมเมิร์ซไดรเวอร์ ต้นแบบทางธุรกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของโมบายคอมเมิร์ซ ห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมโมบาย เทคโนโลยีของอุปกรณ์โมบาย เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของแบบโมบายและไร้สาย มาตรฐานและกฎเกณฑ์ของเครือข่าย แพลตฟอร์มของการพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือของโมบายแอปพลิเคชัน การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน การชำระเงินแบบโมบายและการปฏิบัติการต่อความมั่นคง ประเด็นทางจริยธรรมและสังคมที่เกี่ยวกับโมบายคอมเมิร์ซ การบริการที่อาศัยตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้ การทำให้โมบายแอปพลิเคชันพร้อมใช้งาน

 

 

๓๕๖๓๖๑๗

การจัดการขนส่งเชิงอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Logistic Management

๓ (๒--๕)

 

หลักการวางแผนและวิเคราะห์ทางด้านการขนส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าตรงตามเวลา การจัดการคลังสินค้า การส่งคืนสินค้า การวางแผนการจัดส่งสินค้าทางเรือ การติดต่อกับผู้รับจ้างขนส่งสินค้า การพัฒนากลยุทธ์การขนส่งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านต้นทุน การตรวจสอบต้นทุนการขนส่งและการวิเคราะห์กระบวนการชำระเงิน  ระบบจัดการการขนส่งทางรถ ระบบจัดการคลังสินค้า ระบบบริหารการขนส่ง ระบบจัดการลานตู้คอนเทนเนอร์ ระบบจัดการสินค้าในเรือ ระบบจัดการการซ่อมบำรุง ระบบจัดการโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการขนส่งเชิงอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะสำคัญของการเป็นผู้จัดการด้านการขนส่งของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

๓๕๖๓๖๑๘

การพัฒนาเว็บทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Business Web Application Development

๓ (๒--๕)

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการและการออกแบบซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูล กรอบแนวคิดของเว็บแอปพลิเคชัน ต้นแบบของวงจรของเว็บแอปพลิเคชัน กระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน แนวโน้มและความนิยมของเว็บแอปพลิชัน ผลกระทบของเว็บแอปพลิเคชันที่มีต่อธุรกิจ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับหน้าที่งานในธุรกิจ

 

๓๕๖๓๖๑๙

การจัดการความรู้เชิงอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Knowledge Management

 (๓-๐-๖)

 

ธรรมชาติของความรู้ การสร้างความรู้และกระบวนการจัดการความรู้ ประเภทของความรู้ การจัดการความรู้ตามบริบทขององค์กร แนวทางในการจัดการความรู้ แบบรายบุคคล รายกลุ่ม หรือทั้งองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ในมุมมองทางสังคมและทางธุรกิจ การริเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำเอาการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กร บทบาทของการจัดการความรู้ กรณีศึกษาในการจัดการความรู้                 

 

๓๕๖๓๖๒๐

การจัดการความสัมพันธ์ของคู่ค้าเชิงอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Partner Relationship Management

 (๓-๐-๖)

 

กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์ของคู่ค้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจโดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างธุรกิจกับคู่ค้า ความจงรักภักดีของคู่ค้า การกระชับความสัมพันธ์กับองค์กรที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ การรู้จักเทคโนโลยีทางด้านการจัดการความสัมพันธ์ของคู่ค้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะการเป็นตัวกลางผู้จัดลำดับความสำคัญและแก้ปัญหาของลูกค้าและคู่ค้า ทักษะการประสานงานระหว่างหน่วยงานในองค์กร

 

 

๓๕๖๓๖๒๑

หัวข้อพิเศษทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Special Topics in Electronic BusinessManagement

        (๓-๐-๖)

 

 

                    หัวข้อข่าวสารทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์ปัจจุบัน และหัวข้อทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ พัฒนาการของนวัตกรรมเครื่องมือทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญ การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ได้โดยนำความรู้ทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 

 

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

  น (ท--อ)

 

 

๓๕๖๔๖๐๓

  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์Preparation for Professional Experience in Electronic Business Management

 (๙๐)

 

 

 

กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชีพในด้านการรับรู้ลักษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียน  ให้มีความรู้ ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

๓๕๖๔๖๐๔

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Field Experience in Electronic Business Management

         ๕ (๔๕๐)

 

 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๕๖๔๖๐๓ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

 

 

นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร  หรือหน่วยงาน หรือ สถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม  เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ  เจตคติ  และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ

 

 

 

๓๕๖๔๘๙๑

เตรียมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education Preparation

            ๑ (๔๕)

 

หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ

 

 

 

๓๕๖๔๘๙๒

สหกิจศึกษา

Cooperative  Education 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๕๖๔๘๙๑ เตรียมสหกิจศึกษา

       ๖ (๖๔๐)

 

 

 

การปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ ที่เน้นการปฏิบัติงานด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการจัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการและสถานศึกษา

Visitors: 8,239