แผนการศึกษา

..แสดงแผนการศึกษา

 

ปีที่  ๑   ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (--)

-

รายวิชาศึกษาทั่วไป ๑

-

รายวิชาศึกษาทั่วไป ๒

๓๕๒๑๑๐๓

หลักการบัญชี

๓ (๒-๒-๕)

๓๕๔๑๑๐๑

๓๕๖๑๖๐๑

๓๕๖๑๖๐๒

หลักการตลาด

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๒-๒-๕)

รวม

๑๘

 

 

 

ปีที่  ๑   ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (--)

-

รายวิชาศึกษาทั่วไป ๓

-

รายวิชาศึกษาทั่วไป ๔

๓๕๙๑๑๐๕

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

๓ (๓-๐-๖)

๓๕๓๑๑๐๑

การเงินธุรกิจ

๓ (๓-๐-๖)

๓๕๖๑๑๐๑

องค์การและการจัดการ

๓ (๓-๐-๖)

๓๕๖๑๖๐๓

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงอิเล็กทรอนิกส์

๓ (๒-๒-๕)

รวม

๑๘

 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (--)

-

รายวิชาศึกษาทั่วไป ๕

-

รายวิชาศึกษาทั่วไป ๖

-

รายวิชาศึกษาทั่วไป ๗

๒๕๖๓๓๐๑

กฎหมายธุรกิจ

๓ (๓-๐-๖)

๔๑๑๒๑๐๕

สถิติธุรกิจ

๓ (๓-๐-๖)

๓๕๖๒๖๐๑

การวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

๓ (๒-๒-๕)

รวม

๑๘

 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (--)

-

รายวิชาศึกษาทั่วไป ๘

-

รายวิชาศึกษาทั่วไป ๙

-

รายวิชาศึกษาทั่วไป ๑๐

๓๕๖๒๓๑๐

การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน

๓ (๓-๐-๖)

๓๕๖๒๖๐๒

การจัดการโซ่อุปทานเชิงอิเล็กทรอนิกส์     

๓ (๒-๒-๕)

๓๕๖๒๖๐๓

ฐานข้อมูลเว็บไซต์

๓ (๒-๒-๕)

รวม

๑๘

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (--)

-

รายวิชาเลือก ๑

๓๕๖๓๖๑๐

ความมั่นคงสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

๓ (๓-๐-๖)

๓๕๐๓๙๐๑

การวิจัยทางธุรกิจ

๓ (๒-๒-๕)

๓๕๖๓๖๑๑

๓๕๖๑๖๐๑

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ

๓ (๒-๒-๕)

๓ (๒-๒-๕)

๓๕๖๓๖๑๒

การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ

๓ (๒-๒-๕)

รวม

๑๘

 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (--)

-

รายวิชาเลือก ๒

-

รายวิชาเลือก ๓

-

รายวิชาเลือก ๔

-

รายวิชาเลือกเสรี ๑

๓๕๖๓๖๑๓

การวางแผนทรัพยากรองค์กรเชิงอิเล็กทรอนิกส์

๓ (๒-๒-๕)

๓๕๖๓๖๑๔

การตลาดสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

๓ (๒-๒-๕)

รวม

๑๘

 

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

       แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (--)

-

รายวิชาเลือกเสรี ๒

๓๕๖๔๖๐๑

การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

๓ (๓-๐-๖)

๓๕๖๔๖๐๒

๓๕๖๔๖๐๓

การวิจัยทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

๓ (๒-๒-๕)

๒ (๙๐)

รวม

๑๑

 

          แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (--)

-

รายวิชาเลือกเสรี ๒

๓๕๖๔๖๐๑

การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

๓ (๓-๐-๖)

๓๕๖๔๖๐๒

๓๕๖๔๘๙๑

การวิจัยทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

เตรียมสหกิจศึกษา

๓ (๒-๒-๕)

๑ (๔๕)

รวม

๑๐

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

 

          แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (--)

๓๕๖๔๖๐๔

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

๕ (๔๕๐)

 

รวม

 

          แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจกิจศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (--)

๓๕๖๔๘๙๒

 

สหกิจศึกษา

 

๖ (๖๔๐)

 

รวม


Visitors: 8,239