มร.พระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลำปาง

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยการนำของอาจารย์ชุติมา นิ่มนวล ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เเละคณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมให้นักศึกษา รวมถึงงานด้านประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง

Visitors: 8,238