ก.พ. รับรองหลักสูตร Ebusiness

คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สาขาวิชา:การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสถาบันการศึกษาคณะวิชาชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตรสาขาวิชา
61738มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Visitors: 8,238